S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.


Obchodné Podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI STONED Košice, s.r.o

Nakupovanie tovaru v spoločnosti STONED Košice, s.r.o., môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených obchodných podmienok.

Dohľad  nad  poskytovaním služieb informačnej spoločnosti prostredníctvom elektronických zariadení vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

Predávajúci : STONED Košice, s.r.o.

sídlo :

Československého odboja 100
040 11 KOŠICE
IČO : 44 834 438
DIČ : 2022844461
číslo účtu : 067 064 8068 / 0900 Slovenská Sporiteľňa
web : www.flexipieskovec.sk
e-mail : info @ flexipieskovec.sk
tel : 055/ 622 3147

predajňa :

Cnplus, Južná trieda 125
040 01 KOŠICE

I. Objednávka

1.     Pre účely týchto obchodných podmienok sa spotrebiteľom rozumie  fyzická osoba, ktorá objednáva a nakupuje tovar a služby pre svoju osobnú potrebu (neslúžia na výkon zamestnania, povolania, podnikania).

2.     Pre účely týchto obchodných podmienok sa kupujúcim rozumie fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá objednáva a nakupuje tovar a služby pre účely podnikania.

3.     Spotrebiteľ objednáva tovar a služby (ďalej len „tovar“) u predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na internetovej stránke www.flexipieskovec.sk písomnou formou ( e-mailom,  objednávkou cez e-shop, poštou). Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v platnom znení,  zmluvou uzatvorenou  na diaľku.

4.     Kupujúci objednáva tovar a služby u predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na internetovej stránke www.flexipieskovec.sk písomnou formou ( e-mailom,  objednávkou cez e-shop, poštou).

5.     Spotrebiteľ, resp. kupujúci  môže tovar objednať aj priamo v predajných miestach Stoned.

6.     Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefonický kontakt, e-mail; kupujúci  aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky.

7.     Osobnú údaje spotrebiteľa budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z., v platnom znení  použité iba v rámci zmluvného  vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru, prípadne príslušným orgánom štátnej správy, ak takáto povinnosť vyplýva predávajúcemu zo zákona ).

8.     Po doručení objednávky bude táto  zaevidovaná v systéme predávajúceho. Zaevidovaním pohľadávky   vzniká zmluvný  vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom, resp. kupujúcim. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa, resp. kupujúceho záväzná, s výnimkou prípadov, ak ide o  objednávku tovaru, na ktorý je nutné zložiť zálohu. Takáto objednávka sa stáva záväznou až po pripísaní zálohy na účet predávajúceho, ktorý  prijatie zálohy potvrdí písomne (faxom, e-mailom). Predávajúci sa následne skontaktuje spotrebiteľa, resp. kupujúceho za účelom overenia objednávky, spôsobu dopravy, dodacej lehoty, konečnej ceny a spôsobe úhrady.

9.     Kupujúci  má právo stornovať objednávku bez poplatku iba v deň, keď bola objednávka potvrdená predávajúcim.   Objednávku je nutné stornovať písomnou formou (faxom, e-mailom) z dôvodu potreby preukázateľného  dokladu storna pre predávajúceho na účely zrušenia  objednávky.

10.  Potvrdenie storna oznámi predávajúci  kupujúcemu  písomnou formou.

11.  V prípade uplatnenia storna objednávky kupujúcim po dni potvrdenia objednávky predávajúcim,  je predávajúci oprávnený účtovať stornopoplatok  do výšky 20 % z ceny objednaného tovaru.

II. Dodacie lehoty

1.     Tovar ktorý je u predávajúceho skladom, je odosielaný v ten istý pracovný deň, ak bol ako spôsob platby zvolenádobierka a tovar bol objednaný do 12:00. Ak bol ako spôsob platby zvolený prevod na účet, tovar predávajúci posiela po pripísaní sumy objednávky na jeho účet.

2.     Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, môže byť dodacia lehota dlhšia, ak sa na nej predávajúci so spotrebiteľom, resp. kupujúcim písomne dohodnú.

III. Cena, platobné podmienky a prepravné

1.     Cena tovaru  je stanovená cenníkom / predajným katalógom / predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena produktu bude vždy dohodnutá  pri overovaní objednávky.

2.     Spotrebiteľ, resp. kupujúci uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom / vkladom na účet predávajúceho /.

3.     Pri prevzatí  tovaru  platí spotrebiteľ cenu za tovar  + dopravné, resp.  cenu dobierky.

4.     Pri nákupe tovaru na objednávku :

a/ spotrebiteľ, resp. kupujúci  po potvrdení objednávky predávajúcim uhradí na účet predávajúceho zálohu vo výške 50 % ceny tovaru

b/ predávajúci potvrdí prijatie zálohy na účet /e- mailom, faxom / a tovar záväzne objedná

c/ po uhradení zálohy  už nie je možné objednávku zo strany kupujúceho stornovať ani zrušiť bez dohody s predávajúcim

d/ spotrebiteľ, resp. kupujúci doplatí cenu za tovar do plnej výšky pri prevzatí tovaru osobne  alebo formou dobierky

5.     Spôsob dopravy sa dohodne pri overovaní objednávky.

6.     Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi, resp. kupujúcemu pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi, resp. kupujúcemu lacnejší variant dopravy.

IV. Preberanie tovaru

1.     Spotrebiteľ, resp. kupujúci  sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2.     V prípade, že  k prevzatiu tovaru nedôjde z dôvodov na strane  spotrebiteľa, resp. kupujúceho, predávajúci má právo  uplatniť si všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli. V takom prípade pri opätovnom doručení  hradí spotrebiteľ, resp. kupujúci prvé aj opakované doručovanie.

3.     Ak spotrebiteľ, resp. kupujúci neprevezme tovar opakovane ani po trikrát avizovanom doručovaní, alebo do 21 kalendárnych dní po prvom avizovanom doručovaní, predávajúci je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške  zaplatenej zálohy za neprevzatý objednaný tovar.

4.     Pri preberaní tovaru  je spotrebiteľ, resp. kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ, resp. kupujúci  je povinný pred prevzatím  zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

5.     Predávajúci a spotrebiteľ, resp. kupujúci  sa v zmysle § 601 Občianskeho zákonníka dohodli, že vlastnícke právo k predmetu kúpy prejde z predávajúceho na spotrebiteľa, resp. kupujúceho až okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny. Spotrebiteľ, resp. kupujúci však znáša nebezpečenstvo škody na tovare  vrátane jeho straty, prípadne   zničenia od okamihu prevzatia tovaru  od predávajúceho.

V. Odstúpenie od zmluvy
v prípade nákupu prostredníctvom internetového obchodu

1.     Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

2.      Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii spotrebiteľa a  tovaru zakúpeného  u predávajúceho.

3.     Náklady na vrátenie tovaru  znáša spotrebiteľ, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

4.     V prípade, že vrátený tovar  je  poškodený, alebo používaný, alebo bez  pôvodného obalu, alebo  bez sprievodnej dokumentácie (návod na obsluhu, záručný list, a pod.), ktorú spotrebiteľ obdržal pri jeho prevzatí, je predávajúci oprávnený vymáhať voči spotrebiteľovi náklady súvisiace s uvedením vráteného tovaru do pôvodného stavu a s tým vzniknutú škodu v občianskoprávnom konaní.

  1. Pred vrátením  tovaru po odstúpení od zmluvy sa spotrebiteľovi  odporúča kontaktovať predávajúceho   písomnou formou - e-mailom za účelom dohody o spôsobe vrátenia  tovaru a spôsobe vrátenia zaplatenej ceny alebo preddavku.
  2. Tovar je spotrebiteľ povinný zaslať  ako doporučenú zásielku alebo balík, v  žiadnom prípade nie ako dobierku. Takáto zásielka bude spotrebiteľovi vrátená.

7.     Do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy predávajúci vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom cenu zaplatenú za tovar  alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar.

8.     Spotrebiteľ, resp. kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a)  ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so  súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

b)  ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

c)  ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru, určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

9.     V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške do 20 % z ceny objednaného tovaru.

10.   Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) v prípade  ak:

a)  tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b)  zmenila sa cena dodávateľa tovaru a spotrebiteľ resp. kupujúci neakceptoval zmenenú cenu stanovenú predávajúcim

VI. Reklamačný poriadok, záruka a servis

1.     Pokiaľ v záručnom liste  nie je uvedené inak, je záručná doba pre ponúkaný sortiment výrobkov  stanovená na  24 mesiacov alebo  ohraničená dátumom spotreby produktu.

2.     Reklamovať je možné len tovar  zakúpený a zaplatený u predávajúceho.

3.     Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ, resp. kupujúci  povinný doručiť (okrem prípadov, keď to vylučuje charakter tovaru – zastavaný tovar) reklamovaný tovar  vrátane  záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru, predávajúcemu.

4.     Miestom uplatnenia reklamácie je prevádzka Flamedecor,  Fejova 1, 040 01 Košice.

5.     Ak je v záručnom liste k tovaru uvedená určená osoba k vykonávaniu záručného servisu, môže spotrebiteľ, resp. kupujúci uplatniť reklamáciu priamo u tejto určenej osoby.

6.     Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ, resp. kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

7.     Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ, resp. kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, resp. kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ, resp. kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

8.     Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru, na vady výrobku spôsobené prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa, resp. kupujúceho alebo osoby, ktorá  montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

9.     V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi, resp. kupujúcemu  telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi, resp. kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

VII. Ochrana osobných údajov

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 201418361

Dodávateľ zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a emailové spojenie od fyzických osôb a názov spoločnosti, jej sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón a e-mailové spojenie od právnických osôb, resp. fyzických osôb podnikateľov. Tieto údaje slúžia predovšetkým pre uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti. Pokiaľ zákazník prejaví svoj súhlas, môže mu dodávateľ oznamovať e-mailom obchodné oznámenia s novinkami a ponukami. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neposkytuje žiadnej ďalšej osobe.

Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Prihlásenie na titulnej strane a požiadať o ich zmenu prostredníctvom e-mailu.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

1.     Predávajúci má právo podľa charakteru objednaného tovaru  vyzvať spotrebiteľa, resp. kupujúceho k fyzickej prehliadke a osobnému odberu tovaru (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší tovar, alebo tovar náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ, resp. kupujúci kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup.

2.     Spotrebiteľ, resp. kupujúci   zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými  podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

3.     Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi, resp. kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti spotrebiteľa, resp. kupujúceho, v dôsledku porušenia dohodnutých podmienok dodania tovaru, alebo straty vzniknuté iným spôsobom z dôvodov na strane spotrebiteľa, resp. kupujúceho.

4.     Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom, resp. kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom štátnej  správy Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok zostávajú nedotknuté.

5.     Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia  ustanoveniami Občianskeho zákonníka,  zákona  č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji,  v znení neskorších a zákona  č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

6.     Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim  neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia  ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7.     Predávajúci a spotrebiteľ, resp. kupujúci  sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.09. 2014

 

YTlmODcyO